Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1.827 views
08 Temmuz 2014 - 6:37
Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
SOMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık

TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YEMEK HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/77311
1- İdarenin
a) Adresi :CENGİZ TOPEL MEYDANI HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 SOMA/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2366132014 – 2366136094
c) Elektronik Posta Adresi :Manisa_45_2_@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov tr/EKAP/
internet adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :574 öğrenci için, 2014/2015 eğitim-öğretim yılında 180 iş günü boyunca, 6 taşıma merkezi İlkokul/ortaokula sıcak-sulu öğle yemeği yapımı, dağıtımı ve sonrası hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :öğrenci sayısı kadar yemek hazırlanacak, 6 taşıma merkezi ilkokul/ortaokula dağıtılacak ve sonrası hizmeti yapılacaktır.
c)Süresi :İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Cengiz Topel Meydanı Hükümet Konağı Kat:4 SOMA MANİSA
b) Tarihi ve saati : 05.08.2014 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsletme Kayıt Belgesi’nin aslı veya noter tasdikli sureti sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen badelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yemek taşımasında kullanılacak yeterli sayısada termobox ile günlük en az 574 öğün sıcak yemek üretimine haiz mutfak işin yürütülmesi için kullanılacaktır.
Buna ilişkin olarak kapasite raporu teklif kapsamında sunulacaktır.
Servis esnasında yeterli sayıda tabldot, tabak, kaşık, çatal vb. servis araçları bulundurulacaktır.
Taşıma merkezi ilkokul/ortaokullara zamanında sıcak-sulu öğle yemeği ulaştırmak için yemek taşımaya uygun yeterli sayıda araç bulundurulacaktır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklif kapsamında ihale tarihi itibari ile geçerliliği olan ISO 9001 2008 belgesini sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur Bu belgelendirme kuruluşlarının,
Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu
kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir İhale tarihi veya bu tarihten önceki
bir yıl içinde alınan teyit yazılan geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve
TURKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması
yeterlidir.
İş ortaklıklarında, Ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşların veya özel kuruluşların toplu yemek hazırlama ve dağıtım isleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı tekin sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Muhasebe Bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP ürerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!