Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü

1.380 views
11 Kasım 2014 - 9:09
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü

34.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ile 27.500 Litre Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası    :2014/141222

1- İdarenin

a) Adresi   :Nihat Danışman Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:4 45500 Soma/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası  :2366132252 — 2366138685

c) Elektronik posta adresi    :gungordilbaz@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği :Elektronik Kamu Alımları Platformunda (EKAP) görülebilir.

internet adresi (varsa)            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı   :34.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz benzin ve 27.500 Litre

Motorin olmak üzere toplam 61.500 Litre Akaryakıt alımı.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri    :Mal Yükleniciye ait işyerinde araçların depolarına, İdare tarafından verilen fiş karşılığında talep edilen ihtiyaç miktarı kadar verilecektir.

c) Teslim tarihi   :Sözleşme yapılmasını müteakip, sözleşmenin geçerli olduğu 01/01/2015 tarihinden itibaren 365 gün boyunca, 31/12/2015 tarihinde saat 24:00’e kadar her gün İdarenin talebi doğrultusunda, İdare tarafından verilen talep fişi karşılığında Yükleniciye ait işyerinde araçların depolarına talep edilen miktar kadar teslimat yapılacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer     :İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonu Nihat Danışman Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:4 45500 Soma/MANİSA

b) Tarihi ve saati    :05/12/2014 günü saat: 15:00

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat ve faaliyet belgesi veya belgeler;

1- İstekli Tüpraş Standartlarına uygun Soma İlçe merkezinde akaryakıt istasyonu olduğuna dair belgeyi,

2- İstekli Dağıtıcı ise; Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansı.

3- İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayi ise; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansı ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Bayilik sözleşmesi,

4- İsteklinin bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Soma Mal Müdürlüğüne yatırılacak İhale Doküman Bedeli olan 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adreste İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliğinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nihat Danışman Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:4 45500 Soma/MANİSA adresinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliğine adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!