Soma Karaelmas Gazetesi

Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

1.740 views
05 Aralık 2014 - 8:17
Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

14+1 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI

Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2015 Yılı Yakıt Hariç Şoförlü ve Diğer

Tüm Giderleri Yükleniciye Ait Olmak Üzere Yıllık 35880 Km Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2014/165700

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KARAMANLI MAHALLESİ REFİK ŞEVKET İNCE CADDESİ 66

45500 SOMA/MANİSA

 1. b) Telefon ve faks numarası : 2366129050 – 2366129051
 2. c) Elektronik Posta Adresi : somabakimreh@aile.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi

2-ihale konusu hizmetin

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 2015 Yılı

Yakıt Hariç 1 Adet Şoförlü ve Diğer Tüm Giderleri Yükleniciye Ait

Olmak Üzere Yıllık 35880 Km Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Yapılacağı yer : Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
 2. c) Süresi : işe başlama tarihi 01.01.2015. işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Karamanlı Mahallesi Refik Şevket İnce Cad.No:66 Soma/Manisa
 2. b) Tarihi ve saati : 15.12.2014 – 09:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir

belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı

olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. ihale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için

özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale Süresince Yüklenici tarafından Kuruluşta Çalıştırılacak Olan Aracın Araç Tescil Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza

sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde

bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir

tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır

kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini

gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamuda veya özel sektörde yapılan araç kiralama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Soma Bakım ve

Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza

kullanarak indirmeleri zorunludur

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Soma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü adresine

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.

 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
 2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 3. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı

teklif üzerinde bırakılacaktır.

GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hava sıcaklığına dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dereceler Soma’nın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kopya düzeneği ile yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Protokolden tam not
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kültür Evi Ödül alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuklar Doğada

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!