Soma Karaelmas Gazetesi

resim yükle

SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

1.662 views
27 Ağustos 2014 - 7:08
SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.

SEAŞ SANTRAL SAHASINDAKİ YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON
HATLARININ TEMİZLENMESİ, GÖRÜNTÜLENMESİ VE RAPORLANMASI İŞİ
YAPILACAKTIR.
SEAŞ SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
SEAŞ Santral Sahasındaki Yağmursuyu Ve Kanalizasyon Hatlarının Temizlenmesi,
Görüntülenmesi Ve Raporlanması İşi açık ihale ile kapalı zarf usulü yapılacaktır.
1- İdarenin
a) Adresi :SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
SOMA/MANİSA
b) Telefon ve Faks Numarası :0 236 613 19 83-612 84 49-613 26 27
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr
2- İhale Konusu İşin:
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : SEAŞ Santral Sahasındaki Yağmursuyu Ve Kanalizasyon
Hatlarının Temizlenmesi, Görüntülenmesi Ve Raporlanması İşi
b) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
c) İşin Süresi : Şartname konusu işler işe başlama tarihinden itibaren 120 Takvim Gününde tamamlanacaktır.
d) Dosya Numarası : 30.5 SEAŞ 14/85 2014/97749
3- İhalenin
a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 24.09.2014 Çarşamba Günü saat 15:00
c) Teslim Yeri : Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü
4- İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü adresinde görüle
bilir ve “75,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı hariç 75,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb.
TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale
dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda
yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale
dokümanının posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5- Teklifler 24.09.2014 Çarşamba Günü saat 15:00’a kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz.
6- İstekliler Tekliflerini birim bedel TL üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir.
7- İstekli teklif tutarının 50.000,00 TL’yi geçmesi halinde en az %3’ü oranında geçici teminat
verecektir.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
8.1. Bu ihaleye kısmi teklif verilemez.
8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez.
8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez.
9- İhaleye teklif verecek isteklilerin son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında
kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerini teklifleri ile beraber
sunmaları zorunludur.
9.1. Benzer İş; Sanayi tipi, yüksek kapasiteli, şartnamede belirtilen özelliklere haiz makineler
ile yapılan endüstriyel temizlik ve pis su kanal ve kanalizasyonların, tıkalı boruların ve
rögarların temizliğinin yapılması ve bu kanalların görüntülenmesi, raporlanması işleri benzer
iş kapsamında değerlendirilecektir.
9.2 İdare tarafından herhangi bir malzeme veya ekipman verilmeyecektir. İstekli firmalar
santrale getireceği malzemelerin listesini teklifinde verecektir.
10- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu hizmet ihalesi ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın alma ve İhale Yönetmeliğine Göre yapılacaktır.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!