Soma Karaelmas Gazetesi

AKARYAKIT TANKERİ SATIN ALINACAKTIR

1.012 views
23 Aralık 2014 - 8:15
AKARYAKIT TANKERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ)

 

6X2 Akaryakıt Tankeri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası    :2014/160168

1-İdarenin

 1. a) Adresi : HİPODROM CADDESİ NO: 12    06330 AKKÖPRÜ YENİMAHALLE/ANKARA
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3125401000 – 3125401660
 3. c) Elektronik Posta Adresi : tkisatinalma@tki.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 6X2 Akaryakıt Tankeri

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma / MANİSA
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını  müteakip  teslim süresi

başlayacaktır.   Malın   iş   yerine   teslim   süresi 180

(yüzseksen)  takvim  günü  olarak  öngörülmüş olup

yüklenici   daha  erken  teslimat  yapabilir. İstekliler

belirtilen   süreyi   aşmamak   koşuluyla öngördükleri

teslim süresini belirtir teslim programını tekliflerinde

belirteceklerdir. Ancak bu husus değerlendirmede bir

öncelik faktörü olarak dikkate alınmayacaktır.

3- ihalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Hipodrom Caddesi No:12 06330 Yenimahalle / ANKARA

 1. b) Tarihi ve saati : 27.01.2015 – 14:00
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

 1. a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 2. b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
 3. c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

 1. a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
 2. b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
 3. c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

 1. d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı

olduğunu gösteren belgeler.

Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İstekli;

 • Kamyon imalatçısı ya da yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi ise kamyona dair imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu

gösteren belge veya belgeler ile birlikte üst yapı yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren belge veya belgeleri,

 • Üst yapı imalatçısı ya da yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi ise üst yapıya dair imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci

olduğunu gösteren belge veya belgeler ile birlikte kamyon yetkili satıcısı veya yetkili temsilcisi olduğunu gösteren belge veya belgeleri, vermek zorundadır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın Teknik Şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalog ile Teknik Şartnameye cevapları ve

açıklamaları içeren doküman ibraz edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.K.İ. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi

No:12 06330 Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 115 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 300 TRY

(Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFBANK KURUMSAL ŞUBE TR250001500158007293294080 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır.

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da  dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin Kat Oda No: DZ – 25 Hipodrom Caddesi No: 12 06330

Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hava sıcaklığına dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dereceler Soma’nın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kopya düzeneği ile yakalandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Protokolden tam not
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kültür Evi Ödül alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Çocuklar Doğada

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

error: Content is protected !!